dissabte, 7 de març de 2015

Thanks - Gràcies - Gracias


Thank you very much for participating in the survey. In this blog I will post the advance of research. The results will feed the content of the thesis. The more participation and different, better. This is a general study, it is not a sectorial study. Any comments will be welcome. I remember the link for distribution. Thank You.


Moltes gràcies por haver participat en el qüestionari. En aquest bloc aniré publicant el recorregut de la recerca. Els resultat alimentaran el contingut de la tesi doctoral. Quanta més participació i diferent, millor. Es tracta d’un estudi generalista, no sectorial. Tindrem a bé rebre qualsevol comentari al respecte. Recordo l’enllaç per a la distribució. Gràcies.


Muchas gracias por haber participado en el cuestionario. En este mismo blog se irá publicando el recorrido de la investigación. Los resultados alimentaran el contenido de la tesis doctoral. Cuanta más participación y diferente, mejor. Se trata de un estudio generalista, no sectorial. Cualquier comentario será bien recibido. Recuerdo el enlace para su distribución. Gracias.


diumenge, 22 de febrer de 2015

Articles revista GREMI (3): "Els intangibles a les arts gràfiques"

Tres articles en tres revistes consecutives: 221, 222 i 223 de novembre de 2008 a març de 2009. Els intangibles a les arts gràfiques com a diferència metodològica, processual i de resultats envers la formalització i producció dels elements gràfic tradicionals.

El diferent tractament de la informació i els seus resultats en els dos vessants de la cadena productiva.
 Els intangibles a les arts gràfiques (1, 2 i 3)
Portada de les tres revistes esmentades.


dimarts, 17 de febrer de 2015

Survey/Qüestionari/CuestionarioQuestionnaire for the PhD dissertation of Francesc Morera (UAB). Study on the level of effectiveness of infographics in communication. It lasts less than 12 minutes. Participation is appreciated.

Qüestionari per la tesis doctoral de Francesc Morera (UAB). Estudi sobre el nivell d'efectivitat de les infografies en la comunicació. Dura menys de 12 minuts. S'agraeix la participació.

Cuestionario para la tesis doctoral de Francesc Morera (UAB). Estudio sobre el grado de eficacia de la infografía en la comunicación. Tiene una duración de menos de 12 minutos. Agradecemos la participación.